องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. อบต.โก่งธนู ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.โก่งธนู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง


11 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น.
อบต.โก่งธนู ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.โก่งธนู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เนื่องด้วยบ้านราษฎรประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 14  จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-04-16