องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


16 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน อบต.โก่งธนู เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (โรงเรียนวัดโบสถ์)


16 พฤศจิกายน 2564
ทีมงาน อบต.โก่งธนู เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (โรงเรียนวัดโบสถ์) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ให้โรงเรียนต้องผ่านการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียนจากคณะกรรมการการบรูณาการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและฝ่ายศึกษา นั้น เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินเสนอในที่ประชุมคณะกรรมด้านการควบคุมโรคและกฏหมาย ในคณะกรรมการโรคติดต่อต่อจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์

2021-11-29
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-12
2021-11-11
2021-10-08
2021-09-23
2021-09-22