องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาการศึกษา อบต.โก่งธนู (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนงานป้องกัน ฯ
การบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โก่งธนู
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง +
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

Hacked By TimeHacker

             องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตั้งแต่บรรพบุรุษมานั้นได้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่กันเป็นกลุ่มย่อยๆหรือเครือญาติ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำลพบุรี และโดยส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชน นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะกับการทำ เกษตรและมีเรื่องเล่าว่าเมื่ขุนแผนติดคุกอยู่ที่ กาญจนบุรี และเมื่อพ้นโทษออกมาได้เดินทางผ่านบริเวณนี้ แต่ขุนแผนได้ถือมีดดาบมาด้วยแต่  เกรงว่าชาวบ้านจะเกิดความหวาดกลัว จึงได้นำมีดดาบไปซ่อนไว้ บริเวณที่ซ่อนนี้เรียกบ้านดาบ  ในปัจจุบันเมื่อซ่อนมีดดาบไว้แล้วก็เดินทางต่อไปและได้ไปพบธนูที่โก่งไว้ใช้สำหรับยิงสัตว์จึงได้ถือติดมือมาด้วย เลยเรียกบริเวณนี้ว่า โก่งธนูจนถึงปัจจุบัน


             องการบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบล โก่งธนู อำเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัด ลพบุรี 13240 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู มี นายบรรหาญ  เนาวรัตน์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

             องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 20 กิโลเมตร มีแนวเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลงิ้วราย        อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้           ติดต่อกับ  ตำบลบ้านใหม่     อำเภอบ้านแพรก   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลดอนโพธิ์     อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

                                ตำบลดงตะงาว   อำเภอดอนพุด       จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลสี่คลอง     อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

             ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปแล้วขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ส่วนใหญ่เปนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลพบุรีซึ่งเปนแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน สภาพพื้นที่เช่นนี้ จึงเอื้ออำนวยให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ได้แก่การปลูกข้าว พื้นที่ทางการเกษตรฝั่งตะวันออก  มีถนนคลองชลประทาน  ( 21 R ) ฝั่งตะวันตก มีถนนคลองชลประทาน  ( 21 L ) ราษฎรใช้อาศัยในการสัญจรไปมาเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู มีประชากร จำนวน 1,723  ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 4,847 คน แยกเป็นชาย 2,245 คน แยกเป็นหญิง 2,602 คน