องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาการศึกษา อบต.โก่งธนู (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนงานป้องกัน ฯ
การบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โก่งธนู
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง +
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สถานที่ท่องเที่ยว

   


  พระอุโบสถ (เก่า)วัดโบสถ์  และกำแพงแก้วเป็นอาคารทรงโรง
เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา
ผนังก่ออิฐถือปูนขัดด้วยปูนดำ โครงหลังคาเป็นไม้ทั้งหมดช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ทำด้วยไม้สักแกะสลัก ภายในอาคารปูด้วยกระเบื้องดินเผาบนฐาน
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดต่างๆ........>>อ่านต่อ     พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง)  ฉายา  มณีธาโน  เดิมชื่อพริ้ง  นามสกุล  เพ็งรอด   เกิดวันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๔๓  วันขึ้น ๑๑ ค่ำ วันศุกร์เดือน ๑๒ ปี ชวด  อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่วัดญาณเสน อุปสมบท วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่วัดญาณเสน  ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีมรณภาพ  ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๒๗.......>>อ่านต่อ

 

     พระพุทธธรรมจักร วัดญาณเสน ท่ามกลางป่าต้นยางที่สูงใหญ่และตั้งตระหง่านตาท้าแดดฝน รอคอยให้สาธุชนได้ชมและสัมผัส อยู่บริเวณด้านหลังของวัดญาณเสนนั้น ยังมีปูชนียสถานซึ่งเป็นวิหารที่เก่าแก่แทรกอยู่อย่างสงบสภาพวิหารโดยทั่วไปคงเหลือแต่ฐานอิฐพังเป็นแนวโดยรอบ ด้านหน้าทั้งสองข้างของวิหารเคยมีเจดีย์องค์ใหญ่ สูงราว 7 เมตร (ปัจจุบันอิฐที่กอปรเป็นเจดีย์ทั้งสององค์ได้ถูกนำมาบรรจุในองค์พระ)ภายในวิหารนั้นเองมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปเนื้อทรายแกะสลัก แตกหักพังทลายอยู่ภายใน......>>อ่านต่อ

   

 

     พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า   วัดญาณเสน   
พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า(
Sri Ariyameetrai Buddha) สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ แรกในอนาคตที่จะมาประสูติเพื่อประกาศพระธรรม กล่าวกันว่าขณะนี้พระศรีอาริยเมตไตรยได้บำเพ็ญพระโพธิญาณอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิเพื่อรอการประสูติเป็นพระพุทธเจ้า......>>อ่านต่อ 

 

      

 

หลวงพ่อฝิ่น  อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโกจาก คำสัมภาษณ์  นายเฉลิมชัย  กลิ่นอุ่น  อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ข้าพเจ้าอุปสมบท ปี พ.ศ. 2500 ณ วัดอโสการามกลับมาอยู่วัดตะโก ปี 2500 ข้าพเจ้ารู้จักแต่ชื่อหลวงพ่อฝิ่น เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ ประวัติการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่าถ้าใครมีทุกข์ร้อนอันใด ถ้าไปบนบาลศาลกล่าวให้หลวงพ่อช่วยเหลือ ถ้าประสบความสำเร็จ จะต้องแก้บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ไก้ 1 ตัว หัวหมู 1 หัว จนถึงปัจจุบันนี้......>>อ่านต่อ

 

 

พระครูสิริโสภณ  (มาฆ)  วัดบ้านดาบ พระครูสิริโสภณอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านดาบ ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  เดิมชื่อ มาฆ  ฤกษ์ขำ  บิดาชื่อ  นายโห้  มารดาชื่อ นางทิพย์ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๙ คน อุปสมบท  ตรงกับวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ) โดยมีพระอุปัชฌาย์ ฉ่ำ วัดญาณเสน เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ พัทธสีมาวัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้รับฉายาว่า ฐิตสิริเมื่ออุปสมบทแล้ว ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านดาบตลอดมา.....>>อ่านต่อ

 

หลวงพ่อวัดคลองนางสาม หมู่ที่ 7 ต.โก่งธนู
ประวัติความเป็นมา (คลองนางสาม) หมู่ที่ 7 ต.โก่งธนู มีตำนานเล่ากันมาว่า มีธิดาอย่าสามองค์ของเจ้าเมืองมอญแห่งหนึ่ง ธิดาองค์โตชื่อ มหาฉัตร มีความถนัดด้านการรบ ธิดาองค์ที่สองชื่อพัตสุดา มีความถนัดด้านการศาสนา การเรียนรู้ ธิดาองค์ที่สามชื่อ มัจจุฬา มีความถนัดด้านการรักษาโรคต่างๆ ทั้งสามพระองค์ได้ล่องเรือสำเภาใหญ่มาตามลุ่มแม่น้ำลพบุรี ครั้นมาถึงหมู่บ้าน บ้านท่ามะขาม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เรือสำเภาใหญ่ของทั้งสามพระองค์เกิดพลิกคว่ำจมลงใต้น้ำ ซึ่งไม่มีใครสามารถช่วยได้ ทำให้ทั้งสามพระองค์สิ้นพระชนม์ วันเวลาผ่านไป ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างมาก สถานที่ที่เรือสำเภาล่มจึงเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านท่ามะขาม.....>>อ่านต่อ

 

 
วัดหลวงพ่อท่าเกวียน หมู่ที่ 6 ต.โก่งธนู

บริเวณวัดหลวงพ่อท่าเกวียนเดิมทีคนเก่าแก่ที่เล่าสืบเนื่องกันมาว่าครั้งหนึ่งได้มีกองคาราวานเกวียนเป็นร้อยๆเล่ม เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ พอเดินทางมาถึงเกวียนหัก คาราวานทั้งหมดจึงได้หยุดพักเพื่อซ่อมเกวียนจนแล้วเสร็จ และจากนั้นมาชาวบ้านจึงเรียกสถานที่ ที่นี่ว่า บ้านท่าเกวียน หรือวัดท่าเกวียน
.....>>อ่านต่อ

 

วัดหลวงพ่อสุธรรมา หมู่ที่ 3 ต.โก่งธนู
บริเวณวัดหลวงพ่อสุธรรมาเดิมมีลำรางน้ำไหล ซึ่งไหลแยกจากแม่น้ำลพบุรีสู่ทุ่งนาทางด้านทิศตะวันออก และคลองถูกน้ำกักเซาะจนทำให้คลองมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งคลองที่ว่านี้อยู่บริเวณหน้าวัดตะโก ชาวบ้านจึงเรียกขานหมู่บ้านนี้ว่า
คลองวัดตะโก.....>>อ่านต่อ