องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาการศึกษา อบต.โก่งธนู (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนงานป้องกัน ฯ
การบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โก่งธนู
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง +
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สภาพทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านศักยภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของอำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีประมาณ  20   กิโลเมตร   มีแนวเขตติดต่อ  ดังนี้

                  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   ตำบลงิ้วราย      อำเภอเมืองลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

                  ทิศใต้               ติดต่อกับ   ตำบลบ้านใหม่   อำเภอบ้านแพรก     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                  ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   ตำบลดอนโพธิ์    อำเภอเมืองลพบุรี     จังหวัดลพบุรี

                          ตำบลดงตะงาว   อำเภอดอนพุด         จังหวัดสระบุรี

                 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     ตำบลสี่คลอง      อำเภอเมืองลพบุรี     จังหวัดลพบุรี     

                เนื้อที่  ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )

องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  มีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งสิ้นประมาณ 20  ตารางกิโลเมตร หรือ  12,500  ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู   ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม     มีแม่น้ำ

ลพบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน  สภาพพื้นที่เช่นนี้  จึงเอื้ออำนวยให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ได้แก่  การปลูกข้าว พื้นที่การเกษตรฝั่งตะวันออก  มีถนนและคลองชลประทาน  ( 21 R )  ฝั่งตะวันตก มีถนนและคลองชลประทาน   ( 21 L )  ราษฎรใช้อาศัยในการสัญจรไปมาเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท้าให้จังหวัดลพบุรีประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย เหมาะกับการเพาะปลูกทั้งพืชนาและพืชสวน

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

                             แม่น้ำ(แม่น้ำลพบุรี)                                 1        สาย

                             บึง  หนองและอื่น ๆ                                 4        แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ตำบลโก่งธนูมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทและมีป่าไม้เป็นบางส่วน จะเป็นต้นยางเป็นส่วนใหญ่

2 .ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในตำบลโก่งธนู  มีหมู่บ้านจำนวน  14  หมู่บ้าน  มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  14  หมู่บ้าน   ได้แก่

ท้องถิ่นในตำบล  ( แสดงจำนวนประชากรในตำบล  ตามทะเบียนบ้าน )

ประชากร                           จำนวน          1,767           ครัวเรือน

          ประชากรทั้งสิ้น                   จำนวน          4,854            คน

          แยกเป็น    ชาย                   จำนวน          2,240            คน

                       หญิง                   จำนวน          2,614            คน

2.2 การเลือกตั้ง

ฝ่ายการเมือง

รายนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

       1.   นายบรรหาญ         เนาวรัตน์        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

       2.   นายมนตรี             ธรรมรักขิโต    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

       3.   นายจำนงค์            จันทะเอ         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

       4.   นางสาวนวพร        เนาวรัตน์        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

รายนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

         1.   นายอรรถพล        พูลแย้ม          ประธานสภา อบต. โก่งธนู

         2.   นายรักษ์             ฉ่ำแสง           รองประธานสภา อบต. โก่งธนู

         3.   .. ฉลอง           ชื่นตระกูล       สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

         4.   นายสินชัย           เทศทอง         สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

         5.   นายคมน์             ผลเกตุ          สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

         6.   นายมานิต           รุ่งเรือง          สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

         7.   นายสุนทร           กล่อมกูล        สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

        8.   นายสมศักดิ์          ชูทอง            สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       9.  นายประยูร           เนาวรัตน์        สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       10.  นายสุดใจ             ข้าวมั่น          สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       11.  นายผดุง               ห้องกระจก     สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       12. นายรักษ์               ฉ่ำแสง           สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       13  นายเสนาะ             เนียมพึง         สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       14.  นายวิชา               แสงอรุณ        สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       15.  นายเฟื้อย             แพวงษ์          สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       16.  นายอรรถพล         พูลแย้ม         สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       17.  นายสัญญา            วงษ์มณี         สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       18.  นายทรงวุฒิ           คงทอง          สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       19.  น.ส. เพชรสุรัตน์     ชูสังวาลย์       สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       20.  นายบุญสืบ            อุบลบาน       สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       21.  นางกุลนิภา           กุษา             สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       22.  นายบรรจง            กระจ่างฤกษ์   สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       23.  นายวินัย               กี่สง่า            สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       24.  นายสมคิด            รักพันธุ์         สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       25.  นายธวัชชัย           บุญรุ่ง           สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       26.  นายสมหมาย        ยังดี              สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

       27.  นายพะเยาว์          เพ็งกลิ่น        สมาชิกสภา อบต. โก่งธนู

3 .ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร