องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาการศึกษา อบต.โก่งธนู (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนงานป้องกัน ฯ
การบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โก่งธนู
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง +
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

1. นายไพบูลย์ กลิ่นต่าย กำนันตำบลโก่งธนู 2. นายสมเดช บุญผาสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 3. นายพันธ์ นามไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 4. นายอำนาจ สุขทัศน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 5. นางสุภัทรา จันทะเอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 6. นายบุญเลื่อน ปานเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 7. นายกฤษณะ เนียมพึง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 8. นางเพ็ญพรรณ มาลีวัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 9. นายกำจร เนาวรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 10.นายสีนวล อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 11. นายอำนาจ เปลี่ยนถัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 12. นายสุทัศ ศรีโก่งธนู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 13.นางสาวสาวิตรี จิระชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 14.นายบุรพล บุญรอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔