วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง ยูเอชที สำหรับโรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนวัดบ้านดาบ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโก่งธนู ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านดาบ ตำบลโก่งธนู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
22  พ.ย. 2564
จ้างค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โก่งธนู ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับ กปน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการเลือกตั้งขอ อบต.โก่งธนู (วัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง อบต.โก่งธนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โก่งธนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประกอบการทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโก่งธนู ภาคเรียนที่ 2 / 2564