องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคุณสมบัติต้องห้ามผู้สมัคร ส.ถ./ผ.ถ. [ 13 ต.ค. 2564 ]10
2 ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง [ 13 ต.ค. 2564 ]10
3 คู่มือเลือกตั้ง 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]10
4 คู่มือรับสมัครนายกสมาชิกสภา [ 13 ต.ค. 2564 ]10
5 ปฏิทินการเลือกตั้ง 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]10
6 145. มท 0810.7 ว 1746 13 ส.ค. 64 การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายชุมชน [ 22 ส.ค. 2564 ]19
7 143. มท 0808.2 ว 4578 10 ส.ค. 64 การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2564 ]19
8 142. มท 0808.2 ว 1714 10 ส.ค. 64 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]26
9 141. มท 0816.2 1705 9 ส.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้ง อปท. สำรวจข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ [ 22 ส.ค. 2564 ]20
10 140. มท 0820.2 ว 1703 9 ส.ค. 64 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 22 ส.ค. 2564 ]19
11 138. มท 0801.6 ว 1147 2ส.ค. 64 กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]21
12 137. มท 0820.2 ว 4290 27 ก.ค. 64 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]20
13 136. มท 0808.2 ว 4281 27 ก.ค. 64 การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]18
14 135. มท 0816.2 ว 1558 21 ก.ค. 64 แนวทางการดำเนินงานโครงการกาจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 22 ส.ค. 2564 ]18
15 134. มท 0816.4 ว 1555 21 ก.ค. 64 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]17
16 133. มท 0808.2 ว 1562 21 ก.ค. 64 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]18
17 132. มท 0808.2 ว 4116 19 ก.ค. 64 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้ง่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ส.ค. 2564 ]17
18 131. มท 0803.3 ว1528 16 ก.ค. 64 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ [ 22 ส.ค. 2564 ]19
19 130. มท 0808.3 ว 4093 16 ก.ค. 64 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 [ 22 ส.ค. 2564 ]18
20 129. มท 0816.4 ว 4013 13 ก.ค. 64 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 [ 22 ส.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6