องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1 027 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บการสอบแข่งขัน พศ 2560 [ 9 เม.ย. 2564 ]35
2 1 027 ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พศ 2561 [ 9 เม.ย. 2564 ]37
3 5 O27 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พศ 2562 [ 9 เม.ย. 2564 ]40
4 5 O27 ประกาศ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 9 เม.ย. 2564 ]41
5 027 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]32
6 027 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]39
7 027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]36
8 027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]40
9 027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 10 [ 9 เม.ย. 2564 ]40
10 027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 11 [ 9 เม.ย. 2564 ]35
11 027 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 14 [ 9 เม.ย. 2564 ]37
12 027 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานททั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 เม.ย. 2564 ]39
13 027 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558 [ 9 เม.ย. 2564 ]39
14 027 ประกาศ ก.อบต. จ. ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานส่วนตำบล ฉ 2 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]37
15 027 ประกาศ ก.อบต. จ. ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2564 ]36
16 027 ประกาศ ก.อบต. จ. ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 เม.ย. 2564 ]30
17 027 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 9 เม.ย. 2564 ]42
18 027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอน การย้ายฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]36
19 027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฉ 13 [ 9 เม.ย. 2564 ]39
20 027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย รับโอนเลื่อนระดับ ฉ 11 [ 9 เม.ย. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3