องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]14
2 ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง [ 8 ต.ค. 2564 ]14
3 คู่มือรับสมัครนายกสมาชิกสภา [ 8 ต.ค. 2564 ]14
4 ปฏิทินการเลือกตั้ง [ 8 ต.ค. 2564 ]14
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2564 ]14
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.ย. 2564 ]18
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]18
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]17
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]18
10 แผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]17
11 เล่มแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]29
12 ประกาศใช้แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]27
13 ประกาศใช้แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]28
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]28
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]28
16 กลยุทธ์แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) [ 29 มิ.ย. 2563 ]31
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]28
18 แผนส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน [ 10 ม.ค. 2563 ]25
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 4 ธ.ค. 2562 ]27
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]26
 
หน้า 1|2